Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

 

 

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται στoν Πύργο σύμφωνα και με βάση τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τους συναφείς νόμους, Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Πολιτισμού Ηλείας – Η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ», του οποίου η λειτουργία θα διέπεται από τις παραπάνω διατάξεις ως και των άρθρων που περιλαμβάνονται στο παρόν. Το Σωματείο αυτό δεν έχει κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη του Πύργου (ΣΠΑΠ 4).

 

ΣΚΟΠΟΙ

ΑΡΘΡΟ 2

Α) Οι Σκοποί του σωματείου είναι οι εξής :

Η προώθηση της επιχειρηματικότητας με κάθε μέσο

Η συμμετοχή και συνεργασία με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, φορείς και δίκτυα επιχειρηματικότητας.

Η πραγματοποίηση δραστηριοτήτων, όπως συνέδρια, ημερίδες, μοντέλα εξομοίωσης, σεμινάρια, εκδρομές, συζητήσεις, με στόχο την εκπαίδευση και την κατάρτιση των μελών και του κοινωνικού συνόλου, και την εξοικείωση τους με το θέμα της επιχειρηματικότητας και την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Η συνεργασία με επιχειρήσεις και το ελληνικό δημόσιο και ιδιωτικό εκπαιδευτικό σύστημα όλων των βαθμίδων για τη δημιουργία και την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που προάγουν την επιχειρηματική σκέψη των νέων ανθρώπων.

H ενθάρρυνση δημιουργίας και η στήριξη της ανάπτυξης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ιδίως στους τομείς του τουρισμού, της διατροφής και της γαστρονομίας, της ενέργειας με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, της τεχνολογίας με έμφαση στην πληροφορική, τις επικοινωνίες και την βιοτεχνολογία, τις μεταφορές με έμφαση στη ναυτιλία, καθώς και εν γένει ΜΜΕ (μικρομεσαίων) επιχειρήσεων.

Η εξασφάλιση καλύτερης συνεργασίας των μελών και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την υποστήριξη και συμπαράσταση αλλήλων.

Η βράβευση επιδόσεων των μελών για τις επαγγελματικές διακρίσεις, το ήθος την κοινωνική αλληλεγγύη και την εταιρική κοινωνική ευθύνη που επέδειξαν

Η βράβευση διακεκριμένων προσωπικοτήτων σε τομείς που άπτονται των σκοπών του σωματείου

H αρμονική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό δίκτυο της YES – European Confederation of Young Entrepreneurs και με τα μέλη της.

Η ενημέρωση και προβολή των στόχων και σκοπών της Ένωσης στην ελληνική και παγκόσμια κοινωνία, η σταθεροποίηση της συνεργασίας των λαών και η ειρηνική συμβίωση μεταξύ των.

 

Η αξιοποίηση των υφιστάμενων διαύλων επικοινωνίας και η δημιουργία νέων.

Η συνεργασία με αντίστοιχες ενώσεις, ιδίως ενώσεις νεολαίας, κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη για την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης.

Η προώθηση θεμάτων και προτάσεων αξιοποίησης των εναλλακτικών μορφών ενέργειας και της αειφόρου ανάπτυξης.

Η προώθηση της δημοκρατίας, της ειρήνης και του διαλόγου.

Η δημιουργία διεθνούς δικτύου, η προώθηση του εθελοντισμού, η ένταξη περιφερειακών περιοχών στις δράσεις του Σωματείου, η παροχή δυνατοτήτων συμμετοχής σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, η καλλιέργεια της ανεκτικότητας, της αλληλεγγύης και μέσω όλων των παραπάνω, ο αναπτυξιακός προσανατολισμός του Σωματείου.

Η αδελφοποίηση του Σωματείου με αντίστοιχα. Η χορηγία τιμητικών μεταλλίων, επαίνων του Σωματείου και τιμητικών διακρίσεων. Η συνεργασία των Επιτροπών του Σωματείου με άλλες αντίστοιχες άλλων οργανώσεων.

Η διατήρηση αρχείου δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και δράσεων. Το αρχείο αποτελεί περιουσία της Ένωσης και μόνο, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την προώθηση των σκοπών της.

Ο σχεδιασμός, διοργάνωση και διεξαγωγή αναπτυξιακών προγραμμάτων είτε από μόνο το Σωματείο είτε σε συνεργασία με άλλους Φορείς ή Σωματεία της Ελλάδας, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και των χωρών της Μεσογείου και κάθε άλλου φορέα, οι στόχοι του οποίου συμφωνούν με τους στόχους και τις δράσεις του παρόντος καταστατικού.

Η υποστήριξη οργανισμών στην Ελλάδα και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και στις χώρες της Μεσογείου και κάθε άλλου φορέα, οι στόχοι του οποίου συμφωνούν με τους στόχους και τις δράσεις του παρόντος καταστατικού.

Η επιδίωξη, η ενίσχυση και η υλοποίηση προγραμμάτων στους καίριους τομείς, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ισότητας ανδρών και γυναικών.

Ο σεβασμός και η προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων των μειονεκτούντων

ομάδων και της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας.

Η προώθηση θεμάτων και προτάσεων αξιοποίησης των εναλλακτικών μορφών ενέργειας και της αειφόρου ανάπτυξης.

Η υλοποίηση βιώσιμων δράσεων και προγραμμάτων των φορέων της κοινωνίας των πολιτών – και ιδιαίτερα των Μ.Κ.Ο. (Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων) – στην οικοδόμηση των θεσμών, στην κατάρτιση προγραμμάτων, που δημιουργούν εισοδήματα στις ασθενέστερες και μειονεκτικότερες ομάδες του πληθυσμού, στην βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών και των νέων στις τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, καθώς και στην οικειοποίηση των ωφελειών και της διαχείρισης των προγραμμάτων, από τις τοπικές κοινωνίες.

Η ανάληψη διεθνών συνεργασιών με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών (όπως μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, Μ.Κ.Ο., τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς, Ο.Τ.Α., Πανεπιστημιακά δίκτυα, συνεταιρισμούς, φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, κ.ά.) των κρατών μελών της ευρωπαϊκής ένωσης, ιδίως των νέων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και των χωρών της Μεσογείου και κάθε άλλου φορέα, οι στόχοι του οποίου συμφωνούν με τους στόχους και τις δράσεις του παρόντος καταστατικού, με στόχο την οικονομική ανάπτυξη, την ουσιαστική βελτίωση του οικονομικού και κοινωνικού επιπέδου των κατοίκων τους και τη μείωση της φτώχειας. Οι συνεργασίες αυτές θα εκτείνονται και θα καλύπτουν και τους τομείς της επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, της επισιτιστικής βοήθειας καθώς και της αναπτυξιακής συνεργασίας, σε όλους τους τομείς.

Η επιμέλεια και η παροχή αναπτυξιακής βοήθειας στις χώρες των κρατών μελών του Βορειοατλαντικού συμφώνου, των νέων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και των χωρών της Μεσογείου και κάθε άλλου φορέα, οι στόχοι του οποίου συμφωνούν με τους στόχους και τις δράσεις του παρόντος καταστατικού, στους τομείς της βοήθειας σε είδος και γενικά προγραμμάτων βοήθειας, της βοήθειας διαρθρωτικών ρυθμίσεων σε συνεργασία με τη Διεθνή Τράπεζα και το Δ.Ν.Τ., της αναπτυξιακής επισιτιστικής βοήθειας και της υποστήριξης σε εισαγωγές, προϋπολογισμό και ισολόγιο πληρωμών.

Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η λήψη μέτρων, κατά την κρίση του Δ.Σ., σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Καταστατικού

Β.) Η πραγματοποίηση των ως άνω σκοπών επιδιώκεται με κάθε νόμιμο και θεμιτό μέσο.

 

Ενδεικτικά δε:

 • Με ενέργειες και διαβήματα της Διοίκησης του Σωματείου, ενώπιον των Κυβερνήσεων, της Ελλάδας, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και των χωρών της Μεσογείου ως και ενώπιον κάθε εν γένει αρμόδιας Αρχής, προς επίλυση κάθε ζητήματος που αφορά την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.
 • Με την επικοινωνία και συνεργασία με άλλες οργανώσεις, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με οργανώσεις και δημόσιο της Ελλάδας και των χωρών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και των χωρών που συμπεριλαμβάνονται στο Μεσογειακό διάλογο ως και ενώπιον κάθε εν γένει αρμόδιας Αρχής, προς επίλυση κάθε ζητήματος που αφορά την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.
 • Με τη σύσταση και λειτουργία Εντευκτηρίου μελών, Αναγνωστηρίου, Βιβλιοθήκης, Ξενώνα, Γραφείων, Αθλητικών Χώρων, Αίθουσας Εκδηλώσεων , διαλέξεων και αίθουσας συνεδρίων για τα μέλη του.
 • Με την ίδρυση τμημάτων στους τομείς α) του τουρισμού-πολιτισμού, β) της διατροφής και της γαστρονομίας, γ) της ενέργειας με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δ) της τεχνολογίας με έμφαση στην πληροφορική, τις επικοινωνίες και την βιοτεχνολογία, ε) τις μεταφορές με έμφαση στη ναυτιλία, καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους τομείς αποφασίσει η διοίκηση του σωματείου.
 • Με την ίδρυση Παραρτημάτων του Σωματείου, στις πόλεις της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου Κρήτης, των Πατρών, των Ιωαννίνων, καθώς και όπου αλλού αποφασίσει η διοίκηση του σωματείου
 • Με την οργάνωση διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων με σκοπό τη προώθηση των σκοπών της Ένωσης και με κάθε άλλο μέσο, που κρίνει πρόσφορο το Δ.Σ. ή η Γ.Σ. του Σωματείου.
 • Με την ενημέρωση της κοινής γνώμης πάνω στους στόχους της Ένωσης και στην  προσπάθεια επίτευξής των, μέσω των Μ.Μ.Ε.
 • Με τη συγγραφή, μετάφραση, έκδοση, επιμέλεια, αγορά, διάθεση, προώθηση επιστημονικών και καλλιτεχνικών έργων ως και την έκδοση εφημερίδων και εντύπων (ηλεκτρονικών και μη).
 • Με την ανάληψη προγραμμάτων, δράσεων, χρήση του δικτύου των συνεργαζόμενων φορέων της Ένωσης, προώθηση των δραστηριοτήτων και σε άτομα σε λιγότερες ευκαιρίες, ότι και αν αυτό συνεπάγεται.

 

Μ Ε Λ Η

ΑΡΘΡΟ 3

Α._ α) Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του σωματείου, ορίζεται σε είκοσι (20) και ο μέγιστος αριθμός είναι απεριόριστος.

β) Μέλη του Σωματείου είναι κατ’ αρχήν τα μέχρι σήμερα νόμιμα εγγεγραμμένα και υπάρχοντα, που χαρακτηρίζονται τακτικά.

γ) Προϋποθέσεις της Εγγραφής νέων μελών στο Σωματείο είναι:

αα) Μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν, υπήκοοι οποιασδήποτε χώρας καταγωγής, που να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον πληρούν τα κατωτέρω αναφερόμενα ανά κατηγορία μέλους κριτήρια.

ββ) Να συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

δ) Η εγγραφή νέων μελών στο σωματείο, τα οποία συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, γίνεται με έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εν λόγω αίτηση πρέπει να συνυπογράφεται από δύο προτείνοντα τακτικά μέλη της Ένωσης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η γενική συνέλευση διατηρεί δικαίωμα αρνησικυρίας και μπορεί με απόφασή της να απορρίψει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου.

ε) Τα Μέλη θα διακρίνονται σε :

 1. Τακτικά Μέλη: Εκείνα που συγκεντρώνουν τις ιδιότητες της ανωτέρω παραγράφου και επιθυμούν να συντελέσουν στην επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών της Ένωσης εφόσον είναι νόμιμοι εκπρόσωποι νεοφυούς επιχείρησης. Νεοφυής θεωρείται η επιχείρηση κατά τα πέντε (5) πρώτα έτη λειτουργίας της, εφόσον είναι καινοτόμος και παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, έστω και εν δυνάμει, κατά δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου. Η πλήρωση των ανωτέρω κριτηρίων κρίνεται κυριαρχικά από το ΔΣ της Ένωσης, ενώ η γενική συνέλευση διατηρεί δικαίωμα αρνησικυριας.

Τα εγγραφόμενα νέα Μέλη θα έχουν δικαίωμα ψήφου μετά από ένα τρίμηνο από την εγγραφή τους, η οποία θα γίνεται ύστερα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 1. Συνδεδεμένα μέλη : εκείνα που συγκέντρωναν κατά το παρελθόν τις προϋποθέσεις εκπροσώπησης νεοφυούς επιχείρησης πλην, όμως δεν τις συγκεντρώνουν πλέον, καθ´ όσον έχουν υπερβεί το χρονικό όριο της πενταετούς λειτουργίας τους και ως εκ τούτου δεν μπορούν πλέον να χαρακτηριστούν νεοφυείς. Τα μέλη αυτά έχουν όλες τις υποχρεώσεις των τακτικών Μελών, αλλά στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στη διοίκηση της Ένωσης.
 2. Συνεργαζόμενα Μέλη: Εκείνα που δύνανται να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης, πλην όμως δεν συγκεντρώνουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Τα Μέλη αυτά έχουν όλες τις υποχρεώσεις των τακτικών Μελών, αλλά στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στη διοίκηση της Ένωσης.
 1. Επίτιμα Μέλη: Αυτά ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με πλειοψηφία 4/5 των παρόντων κατά τη συνεδρίαση Μελών, τιμής ένεκεν, και θα είναι πρόσωπα τα οποία με τις γνώσεις και την πείρα τους ή λόγω της κοινωνικής θέσης τους παρέχουν ή μπορούν να παράσχουν σημαντική βοήθεια, για την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης.

Επίτιμο Πρόεδρο εκλέγει η Γενική Συνέλευση για εξαιρετικούς λόγους, με πλειοψηφία 4/5 των παρόντων Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Τα μέλη αυτά απαλλάσσονται των υποχρεώσεων των λοιπών Μελών, όμως δεν μπορούν να μετέχουν στη διοίκηση του Συνδέσμου ούτε να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις.

 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 4

α) Οποιοδήποτε μέλος είναι δυνατόν να διαγραφεί μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εφ’ όσον η διαγωγή του ήθελε αποδειχθεί ασυμβίβαστη προς την αξιοπρέπεια της Ένωσης ή προς τον σκοπό αυτής ή επειδή δεν πληροί τους όρους που προβλέπει το παρόν καταστατικό ή για απειθαρχία προς το παρόν Καταστατικό ή μη συμμόρφωση προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου ή για πράξη αντίθετη στα συμφέροντα του Σωματείου ή για αδικαιολόγητη καθυστέρηση της συνδρομής επί ένα (1) έτος.

β) Κάθε μέλος του σωματείου μπορεί οποτεδήποτε να αποχωρήσει οικειοθελώς, κατόπιν έγγραφης παραίτησής του, που απευθύνει προς το Δ.Σ. του σωματείου. Αυτός που αποχωρεί οφείλει να καταβάλλει τη συνδρομή του μέχρι την αποχώρησή του και εξακολουθεί να ευθύνεται απέναντι του σωματείου για τις υποχρεώσεις, που ανέλαβε για το χρόνο που ήταν μέλος του.

γ) Μέλος στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα εγγραφής, που αναφέρονται παραπάνω και στο Νόμο, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση, καθίσταται δε οριστική μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και έγγραφη γνωστοποίηση στο διαγραφόμενο μέλος.

δ) Σε περίπτωση σύγκλησης Γ.Σ. με θέμα μομφή και παύση του Δ.Σ. λόγω μη συμμόρφωσής του προς τους όρους του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ., απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.

 

ΑΡΘΡΟ 5

Τα Μέλη του Σωματείου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την επωνυμία της Ένωσης, ως και την Ένωση γενικότερα για την προώθηση ατομικών – προσωπικών συμφερόντων τους, ούτε για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε προσωπικού, πολιτικού και οικονομικού οφέλους τους.

 

ΑΡΘΡΟ 6

Όλα τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται: α) Να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και να τηρούν το παρόν καταστατικό, β) Να εκπληρούν ανελλιπώς και έγκαιρα τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο, γ) Με την εγγραφή του το κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλει το χρηματικό ποσό των 50,00 Ευρώ και λαμβάνει απόδειξη από τον Ταμία. δ) Την Ετήσια εισφορά, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο ποσόν των 50,00 ευρώ και καταβάλλεται εντός του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους, δύναται να αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Όποιος εγγράφεται για πρώτη φορά οφείλει να καταβάλει ολόκληρο την εισφορά του έτους. Το ύψος της εισφοράς θα διαφοροποιείται σύμφωνα με σχετική απόφαση της ΓΣ ανάλογα με το ύψος των ακαθάριστων εσόδων της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης της οποίας είναι νόμιμος εκπρόσωπος ε) όποιο μέλος καθυστερεί το συνδρομή ενός έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Ταμία αποφασίζει για το μέλλον της εγγραφής, επανεγγραφής ή διαγραφής του, στ) τα μέλη υποχρεούνται αν καταβάλουν έκτακτες οικονομικές εισφορές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. ζ) όποιο μέλος διαγραφεί και επιθυμήσει την επανεγγραφή του οφείλει να εξοφλήσει τις προηγούμενες οφειλές των αντίστοιχων ετών, η) σε περίπτωση αποβολής ή αποχώρησης, μέλους σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού ή του Εσωτερικού Κανονισμού, δεν τυγχάνει δικαιώματος οικονομικής αποζημίωσης ή επιστροφής χρημάτων.

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

α) Η Ένωση διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται ανά τέσσερα (4) έτη από τη Γενική Συνέλευση και κατά το μήνα Μάιο με μυστική ψηφοφορία, ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, οριζόμενης από τη Γενική Συνέλευση. Το εκλογικό σύστημα είναι πλειοψηφικό κι εκλέγονται οι επτά πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης. Οι όγδοος και ένατος κατά σειρά είναι αναπληρωματικοί για ολόκληρη τη θητεία του Δ.Σ.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν μέλη, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο σωματείο τέσσερα (4) έτη τουλάχιστον

β) Εντός οκτώ (8) ημερών από την εκλογή των μελών του Δ.Σ., τούτο συνέρχεται μετά από πρόσκληση του μέλους του, που πλειοψήφησε και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας κατά σειρά: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και τρία μέλη.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, και συνεδριάζει τακτικά μεν μία φορά κάθε δύο (2) μήνες, και έκτακτα όταν ζητηθεί τούτο από δύο (2) τουλάχιστον μέλη του.

δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ευρισκόμενο σε απαρτία, εφ’ όσον παρίστανται τέσσερα τουλάχιστον μέλη του και μεταξύ αυτών ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις του παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατισχύει η ψήφος του Προέδρου, ή σε απουσία του, του Αντιπροέδρου.

ε) Κάθε μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του, δύναται να θεωρηθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, απαλλαγμένο των καθηκόντων του και να αντικατασταθεί από τον πρώτο επιλαχόντα. Στις θέσεις που απομένουν κενές καλούνται, κατά σειρά επιτυχίας τους, τα κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες αναπληρωματικά μέλη.

στ) Το Δ.Σ. είναι το κατεξοχήν όργανο διοίκησης, αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ορίζει το Καταστατικό, διαχειρίζεται τη περιουσία και τα συμφέροντα του σωματείου, τηρεί τα προβλεπόμενα από το νόμο Βιβλία, συντάσσει τον Προϋπολογισμό των εσόδων και των εξόδων και τον υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο, όπως και τον Ισολογισμό.

ζ) Με δική του ευθύνη επιτηρεί την ακριβή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, όσον αφορά στη πραγμάτωση των σκοπών του σωματείου. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και αποφασίζει για όλα τα αφορώντα τη πραγμάτωση των σκοπών του σωματείου ζητήματα. Ορίζει τους αντιπροσώπους του Σωματείου στις Ομοσπονδίες ή αλλού.

η) Οι υπηρεσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε άμισθες. Επιτρεπτή είναι μόνο η κάλυψη των δαπανών μεταφοράς, διαμονής, σίτισης και αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. για τις ενέργειες, που γίνονται για εξυπηρέτηση των σκοπών του σωματείου και έχουν εγκριθεί με ειδική απόφαση του Δ.Σ. Το έμμισθο προσωπικό του Συλλόγου διορίζεται από το Δ.Σ. με πρόταση του προέδρου του.

θ) Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παραδώσει στο νέο Δ.Σ., εντός δέκα (10) ημερών από την εκλογή του, τα βιβλία, τη σφραγίδα και τη περιουσία του Σωματείου, συντασσομένου προς τούτο σχετικού Πρωτοκόλλου εις διπλούν.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΘΡΟ 8

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί και δεσμεύει το Σωματείο σε όλες αυτού τις σχέσεις ενώπιον κάθε Αρχής, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Νομικού ή Φυσικού προσώπου. Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. το οποίο και συγκαλεί και ορίζει και τις Έκτακτες Συνεδριάσεις. Ζητεί λογοδοσία από τον Ταμία, όσες φορές κρίνει τούτο αναγκαίο, υπογράφει όλα τα έγγραφα του σωματείου και μαζί με τον Ταμία υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και την πιστή εφαρμογή των όρων του καταστατικού. Ο Πρόεδρος αναπληρώνει και αντικαθιστά τον Ταμία σε περίπτωση κωλύματος του.

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΘΡΟ 9

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10

Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, ενεργεί όλη την αλληλογραφία συνυπογράφοντας μετά του Προέδρου, όπου απαιτείται, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, φροντίζει για την καλή διεξαγωγή της τρέχουσας υπηρεσίας και υπογράφει μόνος του τα έγγραφα τρέχοντα και δευτερεύουσας σημασίας.

 

ΤΑΜΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 11

Ο Ταμίας κρατά το ταμείο και φροντίζει για την τήρηση βιβλίου ταμείου, κατά το λογιστικό σύστημα, ώστε να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να παρουσιάσει ισολογισμό. Στα χέρια του ταμία παραμένει ποσό που δεν υπερβαίνει τα 3.000 Ευρώ, τα δε υπόλοιπα κατατίθενται σε τράπεζα σε λογαριασμό του Σωματείου. Υπογράφει με το Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμών και τις αποδείξεις των εσόδων. Τον Ταμία αναπληρώνει και αντικαθιστά ο Πρόεδρος. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

 

ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 12

Τα μέλη συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων του Δ.Σ. και αναλαμβάνουν τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν από το Δ.Σ.

 

ΑΝΑΛΗΨΗ  ΧΡΗΜΑΤΩΝ  ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΡΘΡΟ 13

Από τα χρήματα που έχουν κατατεθεί στο λογαριασμό του Σωματείου στη Τράπεζα, ανάληψη όλου ή μέρους του κατατεθειμένου ποσού μπορεί να πραγματοποιήσουν ο Πρόεδρος του Σωματείου είτε ο Ταμίας, ενεργώντας ξεχωριστά ο καθένας τους και υπογράφοντας το σχετικό έγγραφο ανάληψης, χωρίς να απαιτείται δηλαδή η σύμπραξη και των άλλων.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 14

α) Τα Μέλη του Σωματείου συνέρχονται σε Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου. Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης, επιλαμβάνεται κάθε ζητήματος που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό και το ρυθμίζει σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους.

β) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται κάθε χρόνο μέσα στο μήνα Μάιο και εξετάζει και εγκρίνει την Ετήσια Έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Ετήσιο Απολογισμό Διαχείρισης του Ταμία και την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

γ) Κάθε δύο χρόνια η Γ.Σ. προβαίνει στην εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής και στη συνέχεια στην εκλογή με μυστική ψηφοφορία πέντε(5) Τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, δύο (2) Αναπληρωματικών μελών Δ.Σ., τριών (3) μελών για την Εξελεγκτική Επιτροπή και ενός (1) Αναπληρωματικού μέλους αυτής. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο και επιτυχόντες θεωρούνται οι σχετικώς πλειοψηφίσαντες κατά σειρά ψήφων για τακτικά μέλη και στη συνέχεια γι’ αναπληρωματικά.

δ) Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν κριθεί αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή όταν ζητηθεί εγγράφως από το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακώς εν τάξει μελών του Σωματείου, αναγραφομένων στην Αίτηση των θεμάτων για τα οποία ζητείται η

 

σύγκληση. Η Σύγκληση στη τελευταία περίπτωση γίνεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της Αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 15

α) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με προσκλήσεις που αποστέλλονται προς τα μέλη δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης.

β)             Στην πρόσκληση πρέπει να καθορίζονται ο τόπος σύγκλησης, η ακριβής ημερομηνία, τα θέματα ημερησίας διάταξης, το είδος της Γενικής συνέλευσης (τακτική ή έκτακτη) και ο απαιτούμενος αριθμός για απαρτία. Η πρόσκληση δύναται να δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα της Αθήνας.

γ)   Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ήμισυ πλέον ενός των ταμειακώς εν τάξει μελών και αποφασίζει με απόλυτη                                                                                                                              (μισό συν ένα) πλειοψηφία των παρόντων και δικαιουμένων ψήφου μελών. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας κατά τη πρώτη σύγκληση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στον ίδιο τόπο μετά από μία (1) ώρα, χωρίς άλλη πρόσκληση, οπότε και θεωρείται σε απαρτία με οσαδήποτε μέλη παρευρίσκονται σ’ αυτή.

δ)      Η ταμειακή τακτοποίηση των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, μπορεί να γίνει και μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και πριν τη ψηφοφορία.

ε)              Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη, που έχουν τακτοποιηθεί ταμειακά, έχουν συμπληρώσει ένα μήνα από την εγγραφή   τους ως μέλη του Σωματείου.

στ) Στη Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. που διευθύνει τη συζήτηση και Γραμματέας αυτής εκλέγεται ένα από τα μέλη της, που τηρεί τα Πρακτικά της.

ζ) Για κάθε άλλο θέμα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρο 93 επόμενα) και της ισχύουσας συναφούς νομοθεσίας.

 

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 16

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση, όπως και το Δ.Σ. Διενεργεί τον          έλεγχο    της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου, αναφέρεται σε όλα τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές τους και επίσης στις πραγματοποιηθείσες δαπάνες. Ο έλεγχος αυτός γίνεται στους πρώτους τέσσερις μήνες κάθε χρόνου και συντάσσει γι’ αυτόν γραπτή Έκθεση, την οποία υποβάλλει υποχρεωτικά προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μελών.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ   ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 17

Για την λήψη απόφασης περί Τροποποίησης του Καταστατικού ή για Διάλυση του Σωματείου, πρέπει να γίνει ιδιαίτερη προς τούτο συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα. Η διάλυση του Σωματείου δύναται να γίνει σύμφωνα με τους όρους του Νόμου και εάν κριθεί εντελώς ανέφικτος ο σκοπός του Σωματείου. Κατά τη Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται για τη

 

τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση του Σωματείου, απαιτείται   η    παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, η περιουσία του θα περιέλθει σε Φιλανθρωπικό Ίδρυμα, το οποίο θα επιλεγεί με απόφαση της άνω Γενικής Συνέλευσης, και το οποίο θα ευρίσκεται στην.

 

ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 18

Πόροι του Σωματείου είναι: α) Το δικαίωμα εγγραφής των νέων μελών και   β) Η ετήσια συνδρομή των μελών.

Τα ποσά του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση του Δ.Σ.

γ) Οι προαιρετικές εισφορές και οι δωρεές προς το Σωματείο.

δ) Οποιοσδήποτε άλλος πόρος, όπως από επιχορήγηση και από κάθε θεμιτή αιτία.

 

ΑΡΘΡΟ   19

Η απόκτηση από το Σωματείο ακινήτων εξ επαχθούς αιτίας, γίνεται πάντοτε μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκμετάλλευση της περιουσίας του Σωματείου δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να συνεπάγεται ανάμιξη σε κερδοσκοπική επιχείρηση. Η περιουσία του Σωματείου δεν μπορεί να διατίθεται για σκοπούς διαφορετικούς των προβλεπομένων στο Καταστατικό.

 

ΑΡΘΡΟ    20

Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπον γίνονται δεκτές μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών, που παρέχεται με τη πλειοψηφία του ημίσεως τουλάχιστον των μελών. Κληρονομιές καταλειπόμενες στο Σωματείο γίνονται δεκτές πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές υπέρ του Σωματείου, τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση εντός του προϋπολογισμού του Σωματείου, οι τυχόν δε πρόσοδοι που προέρχονται εξ αυτών διατίθενται αποκλειστικά κατά τους υπό του διαθέτη ή του δωρητή τεθέντες όρους.

 

ΑΡΘΡΟ   21

Για ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, ισχύουν συμπληρωματικά για τη ρύθμιση της λειτουργίας του Σωματείου εν γένει, οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της συναφούς ισχύουσας νομοθεσίας.

 

ΑΡΘΡΟ 22

Το σωματείο έχει σφραγίδα με τις λέξεις «Σύλλογος Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Πολιτισμού Ηλείας – Η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ» .

 

ΑΡΘΡΟ 23

Το παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο από είκοσι τρία (23) άρθρα, συζητήθηκε, διαβάστηκε, ψηφίστηκε και εγκρίθηκε, κατ’ άρθρο και στο σύνολο του, ως έχει, στην Ιδρυτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου της 01.04.2019   από   τα   κατωτέρω Ιδρυτικά μέλη του και θα ισχύσει από την καταχώρηση του στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Ηλείας, μετά τη δημοσίευση της εγκρίνουσας Δικαστικής απόφασης.

Πύργος 01 – 04 – 2019